Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων

31/07/2023

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 343

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ’ αρθμ. 02/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε ως Ανάδοχος Φορέας με βάση την από 25/10/2022 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου, έχει αναλάβει από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (Δικαιούχος Φορέας), την υλοποίηση του Υποέργου 2  της Πράξης «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5030568 και λαμβάνοντας υπόψη:
  1. Την υπ’ αριθμ. 3228/25-10-2018 (ΑΔΑ: 73647ΛΨ-ΥΞΒ) Απόφαση Ένταξης και την με Αρ. πρωτ. 1983/28.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΚΒ7ΛΨ-ΨΛ3) 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της πράξης «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5030568, στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
  2. Την υπ’ αριθμ 02/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για την συμμετοχή στην Πράξη «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας» με κωδικό ΟΠΣ 5030568, στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»
  3. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 679/2016.
  1. Το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων στις 25.07.2023
  2. Το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων στις 31.07.2023
  Δημοσιοποιεί τους Οριστικούς πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά των επιλεγέντων και των επιλαχόντων ωφελούμενων καθώς και των απορριφθέντων. ΠΙΝΑΚΕΣ