Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανακοίνωση 2ης παράτασης της υποβολής αιτήσεων

03/07/2023

Ανακοίνωση 2ης παράτασης της υπ’ αριθμ. 02/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας», 
με κωδικό ΟΠΣ 5030568

Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε, ως Ανάδοχος του Υποέργου 2 της Πράξης «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5030568 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), Δικαιούχος Φορέας της οποίας είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας (Ε.Ο.Γ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3228/25-10-2018 (ΑΔΑ: 73647ΛΨ-ΥΞΒ) Απόφαση Ένταξης και την με Αρ. πρωτ. 1983/28.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΚΒ7ΛΨ-ΨΛ3) 1η Τροποποίηση της Πράξης,

Ανακοινώνει

ότι η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ωφελουμένων στην πράξη «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5030568, παρατείνεται μέχρι και τις 10.07.2023 και ώρα 23:59:59.

Η αίτηση συμμετοχής καθώς και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον ιστότοπο : www.eogkatartisi.gr

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής που θα υποβληθούν μετά από τις 10/07/2023 και ώρα 23:59:59 δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
  • στο e-mail: eogkatartisi@gmail.com
  • στα τηλέφωνα:
    • ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε :24670-29895 // 24670-21213 // 24670-21216 (ώρες επικοινωνίας 10:00 – 19:00).
    • ΟΡΑΜΑ Κ.Δ.Β.Μ.: 2465022801

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ.
Για την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ